วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เศรษฐกิจแนวศาสนา พาเราไปทางไหน?

กาลอดีตเมื่อไม่นานฟองสบู่สีสวยแห่งทุนนิยมแตกออก มันได้ดับฝันดับอนาคตของคนหลาย ๆ คน หลายคนมีความรวดร้าวทั้งทางด้านกายและจิตใจ การหันกลับไปมองรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยๆ นับเป็นทางเลือกที่ชวนปรารถนา เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนหมู่บ้านไทยมีรากฐานบนวัฒนธรรมศาสนาโดยเฉพาะศาสนาพุทธ จึงมีความพยายามที่จะดึงเอาศาสนาพุทธ มาปักเป็นธงนำเพื่อหาทางออกโดยยึดและประยุกต์ คำสอนทางศาสนาให้เป็นศาสตร์ทางเศรษฐกิจ กลุ่มที่น้อมรับแนวนี้อย่างสุดตัวก็ เช่น กลุ่ม เอ็นจีโอ บางส่วน , เศรษฐศาสตร์การเมืองจุฬา ที่เน้นประวัติศาสตร์หมู่บ้าน, ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ชูทฤษฎีสองระบบหมู่บ้านไทย, ประเวศ วะสี นำเสนอพุทธเกษตร เป็นต้น ส่วนที่พยายามยกระดับให้เป็นศาสตร์ทางเลือกแทนที่ระบบปัจจุบันก็คงจะหนีไม่พ้นหนังสือ ?พุทธเศรษฐศาสตร์? ของ อภิชัย พันธเสน ในคำนำของหนังสือเล่มนี้ เขากล่าวไว้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจอาจจะมีสาเหตุที่มิใช่เหตุผลทางเศรษฐกิจก็ได้ ดังนั้นแนวทางแก้ไขก็ไม่จำเป็นต้องใช้แนวทางเศรษฐศาสตร์เสมอไป แต่สามารถแก้ไขได้ด้วยคุณธรรมและจริยธรรมของแนวทางศาสนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น