วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เศรษฐศาตร์อิสลาม(Islamic Economics)

“เศรษฐศาสตร์” คือวิชาที่ว่าด้วยการกระทำของมนุษย์ในการดำรงชีวิตการเลือกใช้ทรัยการการผลิตที่มีอยู่อย่างจำกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลในสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งเราอาจจะกล่าวได้ว่า “เศรษฐกิจเป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในการเลือกหนทางที่จะใช้ปัจจัยการผลิตซึ่งมีอยู่อย่างจำกันเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ซึ่งมีอยู่อย่างมากมาย” นั่นเอง
สำหรับเศรษฐศาสตร์อิสลามเป็นศาสตร์ทางสังคมซึ่งมุ่งศึกษาถึงปัญหาทางเศรษฐกิจของคนโดยอาศัยหลักการของอิสลามมาเป็นบรรทัดฐานในการดำรงชีวิต และครอบคลุมไปถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่มีส่วนต่อการกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริโภค หรือในด้านการผลิตซึ่งได้แก่ความศรัทธา จริยธรรม กฎหมาย และอื่น ๆ เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น