วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (The services of Islamic Bank)

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารเฉพาะกิจที่ดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 ปัจจุบันมีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง โดยมีคณะกรรมการธนาคารดูแลควบคุมทางด้านการบริหารจัดการ และคณะที่ปรึกษาด้านศาสนาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดูแล และควบคุม ให้บริการทางการเงินถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม

ธนาคารตามหลักอิสลาม ให้บริการเพื่อทุกท่านโดยยึดหลักการที่สำคัญ คือ
1. ธนาคารไม่ดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ย
2. ธนาคารไม่สนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเก็งกำไร การผูกขาด การผิดศีลธรรม และอบายมุข
3. มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ชัดเจน โปร่งใส และยุติธรรม

รูปแบบการให้บริการ
-บริการด้านเงินฝาก
-บริการด้านสินเชื่อ
-บริการทางการเงินอื่นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น